GK StoreBox - шаблон joomla Видео
info
  • Proszę podać na początku adres
Menu

Cart
Adresy dostawy
Możesz użyć do wysyłki adresu podanego w danych do faktury lub zdefiniować inny.
W tym celu kliknij na guzik poniżej. (Dodaj adres)
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość / Aktualizuj Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu
Nie wybrano metody dostawy

Proszę wybrać metodę wysyłki

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie

Warunki sprzedaży

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący do 11.03.2015 r.

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 11.03.2015 r.

Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, prowadzony przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szajnochy 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  NIP: 5862181752, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.   


1. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z DABROwent Wentylacja Klimatyzacja dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których DABROwent Wentylacja Klimatyzacja jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, której przedmiotem są usługi świadczone przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a DABROwent Wentylacja Klimatyzacja dotycząca zakupu danego produktu w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach DABROwent Wentylacja Klimatyzacja zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Odkurzacze-Centralne-Bydgoszcz.pl”, produkt należy odesłać na adres magazynu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Bydgoszczy, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając 
Zgłoszenie reklamacyjne w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, w zakładce „Pomoc”. 

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce „Pomoc”.

14. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres DABROwent Wentylacja Klimatyzacja podany w górnej części Regulaminu, na koszt DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że DABROwent Wentylacja Klimatyzacja niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja albo DABROwent Wentylacja Klimatyzacja nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

17. Odkurzacze-Centralne-Bydgoszcz.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni DABROwent Wentylacja Klimatyzacja nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DABROwent Wentylacja Klimatyzacja W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja wskazanego w art. 13, na swój koszt. 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe DABROwent Wentylacja Klimatyzacja zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. 

22. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z DABROwent Wentylacja Klimatyzacja

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Odkurzacze-Centralne-Bydgoszcz.pl sp. z  o.o. w ramach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl jest:

a.  DABROwent Wentylacja Klimatyzacja- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja;
b. Sklep oraz DABROwent Wentylacja Klimatyzacja- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklepu w zakresie Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep danych osobowych innemu niż DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep administratorowi danych.

11. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklepu. lub też gdy DABROwent Wentylacja Klimatyzacja lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

DABROwent Wentylacja Klimatyzacja
ul. Karola Szajnochy 11,
85-738 BydgoszczUWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DABROwent Wentylacja Klimatyzacja
ul. Szajnochy 11
85-738 Bydgoszcz
sklep@odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 11.03.2015 r.

Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, prowadzony przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szajnochy 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem  NIP: 5862181752.

1. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.

2. Wszystkie produkty dostępne w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, zamówienie jest przekazywane do magazynu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja w celu przygotowania wysyłki.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas DABROwent Wentylacja Klimatyzacja kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja W przypadku płatności ratalnej - także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności. 

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

 


9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Odkurzacze-Centralne-Bydgoszcz.pl”, produkt należy odesłać na adres magazynu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktu Odbioru Osobistego mieszczącego się w Bydgoszczy, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, w zakładce „Pomoc”. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową. 


10. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność DABROwent Wentylacja Klimatyzacja z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

11. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt DABROwent Wentylacja Klimatyzacja, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. 

12. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli DABROwent Wentylacja Klimatyzacja nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. DABROwent Wentylacja Klimatyzacja ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Jeżeli w ciągu 14 dni DABROwent Wentylacja Klimatyzacja nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz 
Zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki DABROwent Wentylacja Klimatyzacja ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Niezwłocznie po jej otrzymaniu, DABROwent Wentylacja Klimatyzacja dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

15. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Odkurzacze-centralne-bydgoszcz.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 10 dni roboczych od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez DABROwent Wentylacja Klimatyzacja dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu DABROwent Wentylacja Klimatyzacja wskazanego w art. 9, na swój koszt. 

Zapraszamy do współpracy Instalatorów

Szajnochy 11

Bydgoszcz

Polska

(+48) 52 332 77 93

Kontakt

Zaloguj się or Zarejestruj się

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.